57.2. гр. Априлци /кв. Видима/-Турски рът-седловина Кънчовото-вр. Ботев

Оценете
(0 гласа)

57.2. гр. Априлци /кв. Видима/-Турски рът-седловина Кънчовото-вр. Ботев - слизане

Денивелация – 1650 м., време на движение  5.30-6.00 часа, разстояние – 19.4 км.

Маркировка: от вр. Ботев до седловина Русалиите – бяло-червено-бяло и ЗКМ, от седловина Русалиите до вр. Турски рът – немаркиран, от вр. Турски рът до кв. Видима –бяло-синьо-бяло

 2013-12-02 094952

   Изтегли: GPS трак

     

     От вр. Ботев /2376 м./ се тръгва през голи поляни на север по коловата маркировка на пътеката Ком-Емине. Върви се по билото на планината, което на дълго разстояние на изток е изцяло голо. Характерно за билото от вр. Ботев на изток е, че то е отвесно и скалисто на север и полегато и затревено на юг. От вр. Ботев /Юмрука, Юмрукчал/ след 10 мин. водоравен ход се достига до вр. Малкия Юмрук /2340 м./ на който има паметник на загинали алпинисти. При вр. Малкия Юмрук главното било, а заедно с него и пътеката, завиват на североизток. Следва по-стръмно спускане, при което на няколко места се пресича черен път. 30 мин. след вр. Малкия Юмрук /40 мин. след началото/ пътеката слиза на седловина Маринка. Денивелацията от вр. Ботев до седловината е 300 м. На седловина Маринка има масивен, но отдавна изоставен и негоден за ползване заслон. От седловината на юг по долината на река Голяма Бъзовица се отделя лятна маркирана пътека към гр. Калофер, а на север по билото на рида Голям Осрядък се спуска стръмна и опасна пътека към гр. Априлци. На 150 м. северозападно от заслона се намира извора Маринка, даващ началото на река Говежда. От седловината на изток може да се продължи или по пътеката КЕ, следваща главното било на планината, или по черен път, южно от него. Билната пътека е по-пряка, но по нея следва изкачване към върховете Ушите /2115 м./ и Параджика /2209 м./. При изкачването от Маринка до вр. Параджика се преодоляват около 200 м. височина. Черният път е по-дълъг и водоравно заобикаля върховете Ушите и Параджика от запад и юг.

      Ако се избере варианта за продължение по черния път, тогава от седловина Маринка пътят за 35 мин. заобикаля западните склонове на вр. Параджика и се качва от южната му страна на билото на рида Рудината при заслон Михайлов /75 мин. общо/. По билото на Рудината в южна посока слиза пътека със зимна маркировка към гр. Калофер. От билото на рида Рудината пътят продължава на североизток, за 25 мин. заобикаля източните склонове на вр. Параджика и отново се качва на главното било при седловина Пилешки полог /100 мин./. Седловината се намира между върховете Параджика от запад и Юрушка грамада /2136 м./ от изток. От южната страна на седловината са трите извора на Селска река, начален приток на река Тунджа. В миналото Селска река била наричана Юрушка бара. От северната страна са изворите на река Пръскалска. Малко под тях от отвесния склон надолу скача водопад Видимското пръскало, който е висок 80 м. На седловина Пилешки полог пътеката КЕ и черният път се събират и веднага отново се разделят. Първият вариант е на изток да се продължи по черния път, който заобикаля вр. Юрушка грамада от южната му страна. Пътят излиза югоизточно от върха и оттам продължава на юг към гр. Калофер. На завоя пътят трябва да се напусне и да се продължи на североизток с изкачване към седловина Русалиите /Русалийски гробища/. Вторият вариант е да се продължи по пътеката КЕ на североизток по главното било на планината. Ако се продължи по втория вариант 15 мин. след седловината се достига до разклон при който на юг се отделя трета маркирана пътека към гр. Калофер /90 мин./. На разклона се продължава на североизток към вр. Юрушка грамада който се достига след 15 мин. /105 мин./.

    Връх Юрушка грамада е изцяло гол, затревен и равен на темето си връх. Северните му склонове са много стръмни и надвесени над долина на река Пръскалска /Дясна Видима/. Върхът е възлов поради няколко причини. При Юрушка грамада главното било на планината рязко завива на север-североизток. От билото при върха се отделят няколко странични рида, разделящи водосборните области на реките Видима на север, Тунджа на юг и Тъжа на изток. На северозапад се отделя къс и стръмен рид, разделящ реките Пръскалска и Оджовица /Ходжовица/. На юг се спускат два успоредни рида. Западният рид се нарича Капакливец и разделя началните притоци на река Тунджа - реките Селска и Капакливец. Източният рид в горната си част се нарича Пилешки полог и по него вървят старата Русалийска пътека и новия черен път към вр. Ботев. Ридът Пилешки полог разделя водосборите на реките Тунджа и Тъжа. На югоизток се отделя рида Дюза /Равния рид/, който разделя реките Дълбоката река от запад и Пенчовска река от изток. На североизток от върха към местността Смесите се спуска Русалийски рид, разделящ долината на река Тъжа от долините на десните и притоци.

     При вр. Юрушка грамада маркираната пътека КЕ се отделя от главното било на планината и продължава със стръмно слизане по билото на Русалийски рид на изток към обширната и изцяло покрита с хвойна седловина Русалиите /Русалийска поляна, Русалийски гробища/. От върха до седловината се върви 30 мин. /135 мин./, като се губят около 250 м. височина. Седловината се намира между върховете Юрушка грамада от запад и плоското връхче Русалиите /1894 м./ от изток. Русалиите се пресичат от юг на север от оживения някога древен римски път Русалийската пътека, водещ от гр. Калофер към гр. Априлци. От седловината пътеката КЕ продължават на североизток и през покрити с хвойна поляни се спускат към долината на река Тъжа и хижа Тъжа.На седловина Русалиите пътеката КЕ се напуска и към рида Турски рът се продължава на северозапад по Русалийската пътека. “Пътеката” е широк съвременен черен път, използващ трасето на стария римски път. Пътят се спуска плавно по източните склонове на вр. Калпака /2020 м./, като пресича началните притоци на река Тъжа. От вр. Юрушка грамада главното било на планината продължава на североизток, минава през вр. Калпака и след него прави завой на север към вр. Русалка /Марагидик//1889 м./. Върховете Калпака и Русалка са разделени от дълбоката седловина Кънчовото,  през която минава Русалийската пътека. От седловина Русалиите черният път слиза до седловина Кънчовото за 25 мин. и отново се качва на главното било /160 мин./. На Кънчовото Русалийската пътека прави остър завой на североизток, подсича вр. Русалка от юг и продължава с плавно слизане към седловина Табиите. На седловината има разклон, при който от черния път се отделят няколко немаркирани пътеки. Първата пътека слиза на югозапад, минава край водопада Малкото пръскало /Ходжовско пръскалона река Ходжовица и оттам продължава към големия водопад Видимското пръскало. Втора пътека се изкачва на север по главното било на планината към вр. Русалка. От седловина на северозапад се отделя тънкият и дълъг рид Турски рът, разделящ реките Оджовица от юг и Турски дол от север. От Кънчовото към билото на Турски рът се отделя трета пътека, която слиза към долината на река Пръскалска.

     На седловина Кънчовото черният път и главното било се напускат и към гр. Априлци се продължава по билото на рида Турски рът. Седловина Кънчовото е гола, почти напълно покрита с хвойна и началото на пътеката не се вижда добре. Трябва да се слезе от западната страна на билото и през един по-дълъг затревен участък да се върви към мястото, при което Турски рът се отделя от главното било. Горната част на Турски рът е предимно гола, като по нея има и няколко големи скали. Първоначално пътеката върви по билото, лавирайки между скалите и достига до място, при което билото е като отсечено. От седловина Кънчовото до това място се върви около 25 мин. /185 мин./. Напред по билото не може да се продължи. От това място някои слизат от южната страна на рида, а други - от северната. Ако се продължи от север, тогава пътеката слиза за кратко под билото. След това заобикаля отвеса и се качва отново на билото. По билото се върви още малко напред и се достига до огромната скала Петков камък, кацнала на темето му. Скалата също може да се заобиколи от юг и от север. От южната страна се върви по самото било, около подножието на скалата. От северната страна се слиза по-продължително по тревист кулоар между два реда от скали. Ако се продължи по пътеката от северната страна на камъка, се достига широка пътека на около 100 м. под билото. Продължава се водоравно на запад по пътеката и се достига до малък скален мост вдясно. След скалния мост трябва да се излезе отново на билото на рида. 30 мин. след отвесните скали пътеката заобикаля Петков камък, става по-широка и през гъста гора се спуска до малка гола седловина /215 мин./. От седловината пътеката отново влиза за кратко в гората, заобикаля от север ниско и голо връхче и след 15 мин. излиза на обширни билни поляни северно от скалистия вр. Турски рът /1323 м./ /230 мин./. Денивелацията от седловина Кънчовото до тези поляни е 400 м.

   Още в самото начало на поляните пътеката достига до маркировъчен кол с табелка. Оттук до река Пръскалска се върви по екопътека „По стъпките на балканджиите“ с маркировка бяло-синьо-бяло. Пътеката минава край изоставени табели и вдясно от тях се разделя на две. На север се отделя маркирана пътека към масивен каменен заслон. От табелите пътеката към гр. Априлци продължава на северозапад по билото на рида. Вр. Турски рът се заобикаля от север, като се минава край един странен метален уред. Пътеката се спуска плавно до края на поляните, достига до гората и стръмно слиза надолу. Скоро се достига до пресъхнала чешма, около която пътеката се разделя на две. От първия маркировъчен кол в началото на втората поляна до сухата чешма се върви около 15 мин. /245 мин./ Единият край на пътеката завива на югозапад и слиза по изоставен черен път към река Пръскалска. Другият й край продължава на северозапад със слизане към местността Мечото чакало. Маркировката, по която директно се слиза към река Пръскалска, не е добра и началото на черния път трудно се намира. По-добре е да се продължи по табелките, насочващи към местността Мечото чакало. От сухата чешма се върви още 10 мин. на север и се достига до началото на метално въже /255 мин./. Следва много стръмно слизане на серпентини по ръба на страничен рид. Слиза се по широка пътека, с придържане към металното въже. От върха на стръмния рид за 10 мин. се слиза при малката полянка Мечо чакало намираща се до река Турски дол /265 мин./. Разликата във височината от началото на гората до Мечото чакало е 250 м. На поляната наистина има голямо дървено ловно чакало. При чакалото пътеката и маркировката свършват. Продължава се на запад по слабо използван черен път, следващ извивките на река Турски дол. След 20 мин. пътят със слаб наклон надолу достига до широк черен път при водослива на реките Турски дол и Пръскалска /285 мин./. На разклона има изоставени тухлени постройки от които се продължава по черния път на северозапад, надолу по течението на река Пръскалска. От разклона към гр. Априлци се върви още 40 мин., като първите къщи на града са при водослива на река Пръскалска с река Лява Видима. Южно от водослива е ВЕЦ „Видима“, а от западната му страна  - хижа Видима  /325 мин./.

 

PA190198

Станцията на вр. Ботев

 

028944707

 Паметникът на вр. Малкия Юмрук 

 

028944711

От вр. Малкия Юмрук назад към вр. Ботев

 

028944710

И на изток към седловина Маринка и върховете Параджика и Юрушка грамада 

 

028944704

От заслон Маринка към вр. Ботев

 

PA190217

Заслон Маринка

 

PA190222

От заслон Маринка по черния път към билото на рида Рудината

 

PA190233

От рида Рудината към седловина Пилешки полог

 

PA190246

На север от седловина Пилешки полог

 

PA190251

Назад към върховете Параджика и Ушите

 

PA190253

Към седловина Кънчовото от която се отделя пътеката към рида Турски рът

 

PA190257

Седловина Кънчовото 

 

PA190261

На вр. Юрушка грамада

 

PA190265

От вр. Юрушка грамада към седловина Русалиите

 

PA190270

Назад към вр. Юрушка грамада

 

PA190277

От седловина Русалиите към вр. Марагидик

 

PA190290

По римският път Русалийската пътека към седловина Кънчовото

 

PA190292

Най-горната част на рида Турски рът

 

PA190293

Скалата Петков камък

 

PA190306

От първата поляна по рида Турски рът назад 

 

PA190314

Втората поляна по рида Турски рът

 

021539227

Странният метален уред на втората поляна

 

021539229

Заслон Турски рът

 

PA190321

Разклонът при водослива на реките Пръскалска и Турски дол

 

PA190121

Разклонът при водослива на реките Пръскалска и Лява Видима

 

2014-02-04 100145

Профил на маршрута

 

Прочетена 3970 пъти
   

В сайта са ползвани карта и GPS тракове от www.bgmountains.org

   
 
© ПЕЛИТКО - Планински пешеходен туризъм